Články - Cestovní pojištění

Zpět

Srovnáváme: Pojištění storno poplatků dovolené
aneb neplaťte storno poplatky za zrušení zabookovaného hotelu nebo cestovní služby.

Sjednejte si Allianz

cestovní pojištění on-line

7.6.2019 (22:19)

 

 

Ať již kupujete First minute nebo si rezervujete hotel na vlastní pěst, nikdy nevíte co bude za měsíc

 

Možná to tak máte také, když si rezervujete dovolenou nebo hotel, tak se modlíte, aby se těsně před odjezdem něco nestalo. V případě zmeškání či zrušení dovolené by to pro Vás totiž znamenalo většinou nemalé stornovací poplatky například za letenky, ubytování nebo zapůjčené vozidlo či loď.

 

 

Víte jaké jsou nejčastější důvody, proč lidé ruší zaplacenou dovolenou?

 

  •  Nemoc či úraz účastníka zájezdu
  •  Hospitalizace či úmrtí osoby blízké
  •  Výpověď v práci ze strany zaměstnavatele
  •  Zmeškání odletu (výluky hromadné dopravy, dopravní zácpy, dopravní nehoda při cestě na letiště,..)
  •  Rozvod
  •  Značné škody na majetku (požár, vichřice, povodeň,...)

 

 

Storno poplatky si můžete pojistit a mít jistotu, že nepřijdete o zaplacené peníze

 

Pokud si dovolenou nebo její část platíte předem a hrozí Vám stornovací poplatky, pak pro Vás může být možnost pojištění stornovacích poplatků skutečně zajímavá. Připojištění stornovacích poplatků však za prvé nenabízí každá pojišťovna, a především má toto pojištění velmi specifické podmínky. Zpravidla jde pak o dobu, kdy si jej sjednáte, protože pojištění storna cesty musíte obvykle sjednat ihned po zaplacení cestovní služby.

 

Částka na kterou si storno cesty pojistíte záleží jen na Vás, můžete si tedy pojistit jen část případných storno poplatků.

 

My jsme pro Vás připravili velmi stručný přehled pojišťoven a jejich podmínek. Neváhejte s pojištěním storno, může Vám ušetřit tisíce korun a zajistit, že budete moci na dovolenou odjet třeba o pár týdnů později.

 

 

Pojištění storno poplatků - Cestovní pojištění Allianz

Cena pojištění storna: 160 Kč za každých 5 000Kč

Maximální částka: 250 000 Kč (více lze po individuálním schválení pojišťovnou)

Vaše spoluúčast na stornopoplatku: 20%

Nejpozdější termín sjednání pojištění: 1 pracovní den po uhrazení cestovní služby

 

Příčiny zrušení cesty, které pojišťovna hradí dle Všeobecných pojistných podmínek:

 

ČLÁNEK 2

Pojistná událost

2.1 V pojištění stornovacích poplatků se za pojistnou událost považuje prokazatelné zrušení nebo odkladu cestovní služby v důsledku:

 

2.1.1 akutního onemocnění, úrazu nebo úmrtí pojištěného nebo jeho osoby blízké, které vznikly za trvání pojištění a v jehož důsledku dojde k takové změně zdravotního stavu, která neumožní podle ošetřujícího lékaře pojištěnému ve sjednaném termínu a rozsahu cestovní službu čerpat;

 

2.1.2 akutního onemocnění, úraz nebo úmrtí spolucestujícího nebo jeho osoby blízké, pokud by pojištěný musel nastoupit cestovní službu sám;

 

2.1.3 úmrtí osoby blízké pojištěnému, ke kterému dojde za trvání pojištění, nejdříve však 60 dní před nástupem cesty;

 

2.1.4 značné škody na majetku pojištěného nebo spolucestujícího vzniklá v době trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby, pokud pojištěný nebo

spolucestující doloží, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit pojištěnou cestu;

 

2.1.5 podání žádosti o rozvod ze strany manželů nebo návrhu na zrušení registrovaného partnerství ze strany registrovaných partnerů, pokud jsou uvedeni na jedné pojistné smlouvě;

 

2.1.6 zmeškání odjezdu dopravního prostředku z ČR do zahraničí z důvodu:

• dopravní nehody vozidla či vlaku, jímž pojištěný cestoval na místo určené k odjezdu;

• zrušení či zkrácení linek veřejné dopravy z důvodu předem neoznámené stávky;

• živelní události, která poškodila přepravní prostředek nebo nastala na trase dopravy a znemožnila tak pokračovat v cestě;

 

2.1.7 obdržení nečekané výpovědi z pracovního poměru pojištěného ze strany zaměstnavatele z důvodu organizačních změn.

 

Pojistné podmínky si můžete stáhnout zde: Stáhnout

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjednat

pojištění

Pojištění storno poplatků - Cestovní pojištění AXA

Cena pojištění storna: 150 Kč za každých 5 000Kč

Maximální částka: 300 000 Kč

Vaše spoluúčast na stornopoplatku: 10%

Nejpozdější termín sjednání pojištění:

  • 14 kalendářních dnů po uhrazení cestovní služby
  • Pokud byla cestovní služba zakoupena méně než 30 dní před odjezdem, musí být pojištění storna sjednáno nejpozději ve stejný den, kdy byla služba objednána.

 

Příčiny zrušení cesty, které pojišťovna hradí dle Všeobecných pojistných podmínek:

 

Článek 1. Předmět pojištění, pojistná událost

1. Sjednáním připojištění storna si pojištěný sjednává pojištění storna cesty, pojištění předčasného návratu a pojištění nevyužité dovolené. Tato pojištění jsou sjednána jako neživotní škodová pojištění.

 

2. Pojistnou událostí z pojištění storna cesty je vyměření stornovacích poplatků pojištěnému v důsledku storna předem zakoupeného zájezdu nebo jednotlivé služby cestovního ruchu, byla-li zakoupena samostatně z důvodu:

 

a) úmrtí pojištěného, osoby blízké pojištěnému, zástupce pojištěného v zaměstnání nebo podnikání, nebo osoby cestující společně s pojištěným za předpokladu, že k události dojde v době trvání pojištění méně než 60 dní před termínem nastoupení cesty;

 

b) vážného akutního onemocnění nebo úrazu pojištěného, osoby blízké pojištěnému, zástupce pojištěného v zaměstnání nebo podnikání, nebo osoby cestující společně s pojištěným, v jehož důsledku je tato osoba v době plánovaného odjezdu hospitalizována a pojištěný není z objektivních důvodů schopen nastoupit cestu;

 

c) vážného akutního onemocnění nebo úrazu pojištěného, osoby blízké pojištěnému, zástupce pojištěného v zaměstnání nebo podnikání, nebo osoby cestující společně s pojištěným, v jehož důsledku je v době plánovaného odjezdu na cestu tato osoba upoutána na lůžko a pojištěný není z objektivních důvodů schopen nastoupit cestu;

 

d) škody na majetku pojištěného způsobené živelní událostí nebo protiprávním jednáním třetí osoby, pokud je výše škody odhadována nejméně na 200 000Kč;

 

e) krádeže nebo vloupání do místa trvalého bydliště pojištěného za předpokladu, že k události dojde v době trvání pojištění maximálně 7 dní před termínem nastoupení cesty a policie či pojišťovna vyžaduje přítomnost pojištěného v místě bydliště;

 

f) komplikací v těhotenství pojištěné, bylo-li těhotenství zjištěno až po sjednání pojištění; jestliže k takové události došlo v průběhu pojistné doby;

 

g) nečekané výpovědi pojištěnému ze strany zaměstnavatele v důsledku organizačních změn dle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce, či v důsledku zrušení zaměstnavatele pojištěného dle ustanovení § 52 písm. a) zákoníku práce, nebo výpovědi podané dle ustanovení § 52 písm. a) nebo c) zákoníku práce dané, osobě blízké pojištěnému nebo osobě cestující společně s pojištěným, k nimž dojde v době trvání pojištění, maximálně však 60 dní před termínem nastoupení cesty;

 

h) podání žádosti o rozvod nebo návrh na zrušení registrovaného partnerství ze strany manžela/manželky či registrovaných partnerů, pokud jsou uvedeni na jedné pojistné smlouvě;

 

i) zmeškání odjezdu z důvodu dopravní nehody prostředku, kterým pojištěný cestoval na místo odjezdu.

 

 

Pojistné podmínky si můžete stáhnout zde: Stáhnout

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjednat

pojištění

Sjednat autopojištění online

Sociální sítě:

© 2018 Pojištění-Přehledně.cz